Regulament de organizare si functionare a unitatii de invatamant

Prezentul Regulament a fost întocmit pe baza Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011, a Statutului Personalului Didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a celorlalte acte normative elaborate de M.E.N. şi a dispoziţiilor I.S.J Timiș.

Işi propune cu prioritate organizarea şi funcţionarea activităţii în Şcoala Gimnaziala Nr.1, în vederea asigurării tuturor condiţiilor necesare asumării reformei în învăţământ, accesul tuturor copiilor la educatie, indiferent de mediul din care provin, de nationalitate, etnie, etc.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice, învăţători, profesori, pentru personalul didactic auxiliar şi sanitar.

Obligatorii sunt şi prevederile ce vizează activitatea elevilor.

Prezentul Regulament cuprinde următoarele domenii:

 1. Sarcinile şi atribuţiile învăţătorilor şi profesorilor:

Cap.I – Activităţile învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor;

Cap.II – Activitatea de perfecţionare continuă;

Cap.III – Organizarea serviciului pe şcoală;

1. Sarcinile profesorului de serviciu

Cap.IV – Organizarea activităţii diverselor comisii şi colective de lucru

 1. Sarcinile şi atribuţiile personalului sanitar ( cabinetul de medicină generală ).

 1. Sarcinile şi obligaţiile personalului didactic auxiliar şi ale personalului administrativ şi de ingrijire.

I. SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE PROFESORILOR ŞI ÎNVĂŢĂTORILOR

Cap.I – Activităţile învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor

1.Activitatea la clasă

1.1. Toate cadrele didactice au obligaţia de a-şi însuşi coordonatele noii reforme în învăţământ şi de a acţiona pentru asumarea acesteia;

1.2. Vor acţiona permanent pentru cunoaşterea domeniilor curriculare, a programelor şcolare (obiectivelor cadru, obiectivelor de referinţă, activităţi de învăţare, conţinuturi şi standarde curriculare de performanţă, pentru alegerea şi aplicarea manualului alternativ adecvat elevilor cu care lucrează);

1.3. Vor acţiona permanent pentru respectarea planului cadru de învăţământ (curriculum nucleu şi al celui la decizia şcolii), pentru proiectarea conţinuturilor învăţării din perspectiva unui demers centrat pe formarea competenţelor-cheie şi asigurarea educaţiei de bază pentru toţi;

1.4. Vor urmări permanent activitatea instructiv-educativă, finalităţile învăţământului obligatoriu, asigurarea la fiecare disciplină a continuităţii de la un ciclu curricular la altul şi de la o clasă la alta;

1.5 Vor acţiona permanent pentru aplicarea Ordinului nr.3066/11.01.1999 cu privire la temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar;

1.6. Se vor implica direct în cadrul Consiliului profesorilor clasei în rezolvarea problemelor legate de şcolarizarea şi frecvenţa elevilor, comportamentul acestora, evaluarea progresului şcolar, analiza volumului temelor pentru acasă, stabilirea măsurilor educaţionale comune, stabilirea notelor la purtare etc.;

1.7. Vor transpune în practică normativele privind evaluarea rezultatelor la învăţătura în conformitate cu metodologia Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare, a reglementărilor M.E.N. şi a prevederilor Regulamentului de funcţionare a unităţilor de învăţământ .Notele sau calificativele acordate se comunică elevilor şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare.

1.8. Prestează în medie 8 ore de muncă pe zi (ore de curs, pregătirea acestora, corectarea etc.) în şcoală şi în afara acesteia; au obligaţia de a respecta orarul şcolii, de a nu întârzia la ore, de a se încadra în timpul acordat orelor de curs şi pauzelor;

1.9. Au obligaţia de a utiliza materialul didactic aflat în dotarea şcolii, de a crea materiale didactice şi mijloace de învăţământ necesare activităţii cu elevii;

1.10. Au obligaţia de a se pregăti temeinic pentru fiecare activitate didactică şi educativă (proiecte de lecţii pentru toate activităţile didactice, planuri de lecţie pentru cele de evaluare). Cadrele didactice care nu au gradul definitiv şi cele suplinitoare (fără studii superioare) au obligaţia de a întocmi proiecte de lecţii pentru toate activităţile instructiv-educative.

1.11. Prin întreaga activitate au datoria de a face front comun în direcţia respectării de către colegi şi elevi a Regulamentului de ordine interioară (mai ales în formarea deprinderilor intelectuale instrumentate; a deprinderilor de comportare civilizată în şcoală şi în afara ei, în respectarea ordinii şi disciplinei);

1.12. Au obligaţia de a participa la consiliile profesorale, la activităţile de perfecţionare continuă, la celelalte activităţi organizate în vederea sporirii eficienţei procesului instructiv-educativ;

1.13. Răspund în faţa conducerii şcolii şi a forurilor superioare de calitatea muncii desfăşurate şi de rezultatele obţinute în instruirea şi educarea elevilor;

1.14. Răspund direct de protecţia elevilor în timpul orelor de curs, în timpul activităţilor educative şi a celor extracurriculare organizate;

1.15. Este interzisă învoirea sau scoaterea de la cursuri a cadrelor didactice. Este interzisă părăsirea claselor în timpul orelor de curs;

1.16. Elimină din arsenalul procedeelor şi metodelor educative pe cele punitive (lovirea sau lezarea fizică sau morală a elevilor).

II. Activitatea diriginţilor şi învăţătorilor în plan educativ

Activitatea educativă a dirigintelui şi învăţătorului este direcţionată în dublu sens:

I. – asupra elevului

II. – asupra familiei şi a profesorilor care predau la clasă.

În acest context profesorului diriginte îi revin următoarele sarcini:

I. A. În legătura cu educaţia managerială

A.1. Să accentueze latura educaţiei manageriale prin stabilirea grupului managerial al clasei şi trasarea în mod democratic a sarcinilor şi responsabilităţilor.

A.2. Să organizeze clasa şi colectivul clasei prin stabilirea, de comun acord cu elevii, a unor sarcini legate de serviciul pe clasă, ordinea şi curăţenia.

A.3. Aranjarea clasei, crearea unui mediu ambiental plăcut la nivelul clasei şi al şcolii prin aportul unităţii şcolare, a elevilor, părinţilor şi a altor factori angajaţi în sprijinirea eforturilor şcolii.

I.B. Educarea directă a clasei prin:

B.1. Organizarea, planificarea, pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor preconizate cu elevii cât şi cu părinţii;

B.2. Să conceapă programe de activităţi educative valorificând dialogul sincer şi deschis cu elevii;

B.3. Să pregătească orele de dirigenţie prin:

 • Asigurarea obiectivelor generale şi particulare;

 • Adaptarea tematică la particularităţile psihice ale elevilor;

 • Utilizarea de modalităţi variate şi interesante de desfăşurare a orelor;

 • Evitarea discuţiilor monotone, abstracte, sterile şi accentuarea dezbaterilor bine argumentate;

 • Stabilirea unui bogat program de activităţi extraşcolare menit să integreze mai bine elevul în viaţa comunităţii.

B.4. Cunoaşterea psihologiei copilului la diferite vârste pentru a interveni eficient în procesul de cunoaştere şi autocunoaştere la elevi; utilizarea exigenţelor pedagogiei prin individualizare şi diferenţiere a elevilor în funcţie de propriile particularităţi.

B.5. Să aibă un comportament empatic şi să creeze un climat adecvat în clasă, bazat pe cooperare şi toleranţă.

B.6. Să evite moralizarea excesivă, plictisitoare şi obositoare şi să se bazeze pe fapte pozitive.

B.7. Să manifeste tact, discreţie şi bunăvoinţă iar exigenţa să fie principială.

B.8. Să evite stilul punitiv în educarea elevilor.

B.9. Să ofere exemplul personal pozitiv intelectual şi moral demn de urmat.

B.10. Să completeze în timp util registrul matricol cu datele şi situaţia şcolară a

elevului

II.A. În domeniul parteneriatului şcolar şi social:

1. Să planifice întâlnirile cu părinţii, să aleagă comitetul de părinţi şi să stabilească responsabilităţi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

2. Să stabilească tematica lectoratelor cu părinţii astfel încât să cultive climatul pedagogic necesar educaţiei în familie;

3. Să îndrume cu responsabilitate elevii şi părinţii din familiile cu probleme, în cazuri de predivorţ sau postdivorţ, cu atât mai mult cu cât traumatismele acestora se repercutează asupra copiilor, eventual asupra unuia din părinţi, de obicei asupra mamei;

4. Să identifice posibilităţile şi modalităţile de cooptare a familiilor elevilor şi a unor instituţii comunitare atât în sistemul muncii educative cât şi în procurarea unor fonduri extraşcolare.

II. B. În relaţia cu colectivul de profesori:

1. Să coordoneze ansamblul cerinţelor şi exigenţelor educative faţă de grupul de elevi, pentru consolidarea caracterului unitar al influenţelor educative, în funcţia de preşedinte al Consiliului profesorilor clasei.

2. Să iniţieze şi să coordoneze Consiliul profesorilor pe clasă şi să-l antreneze în realizarea unor activităţi cu elevii în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

3. Să propună partenerilor săi metodele cele mai eficiente de lucru, adaptate la personalitatea fiecărui elev.

Cap.II . – Activitatea de perfecţionare

1.Toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal au obligaţia de a-şi perfecţiona continuu pregătirea profesională (ştiintifică şi metodică) prin studiu individual, prin participarea la activităţile organizate în şcoală şi în afara ei, prin obţinerea gradelor didactice, implicarea în acţiuni de dezvoltare (experimentare) ştiinţifică, didactică sau psiho-pedagogică.

2. Activitatea de perfecţionare continuă se desfăşoară în şcoală prin:

– activităţile organizate la nivelul Consiliului profesoral;

– activităţile comisiilor metodice şi ale catedrelor de specialitate;

– activităţile comisiilor diriginţilor;

– activităţile premergătoare şi în timpul obţinerii gradelor didactice.

2.1. La nivelul unităţii vor acţiona următoarele comisii :

– comisia învăţătorilor ;

– comisia educatorilor ;

– comisia matematica si stiinte ;

– comisia limba si comunicare ;

– comisia om si societate ;

– comisia diriginţilor.

2.2. Programele de perfecţionare de la nivelul organismelor metodice vor cuprinde:

a) informări ştiinţifice de specialitate;

b) informări pedagogice, psihopedagogice şi sociologice;

c) informări metodice;

d) studii de caz;

e) modele de instrumente de evaluare curentă şi sumativă;

f) informări în domeniul legislaţiei generale şi şcolare;

g) activităţi practice în domeniul specialităţii.

2.3. Activitatea fiecărui colectiv de catedră sau comisie metodică este coordonată de un responsabil. Impreună cu membrii colectivului, responsabilul are următoarele atribuţii:

– Planifică activitatea organismului metodic ţinând cont de conţinutul Ordinelor M.E.N. privind asumarea reformei în învăţământ şi de instrucţiunile I.S.J.;

– Coordonează elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale şi verifică aplicarea lor;

– Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

– Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

– Organizează acţiuni de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice şcolii, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă;

– Propune instrumente de evaluare pentru conducerea şcolii, participă la activităţile de evaluare (unde şi când este posibil);

– Efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadre didactice nou venite în unitatea de învăţământ;

– Organizează acţiuni de pregătire suplimentară la nivelul catedrei pentru clasele finale (testare naţională) si pentru elevii clasificaţi în etapele superioare ale concursurilor pe discipline de învăţământ (este vorba de disciplinele implicate în asemenea acţiuni);

– La fizică, chimie, istorie-geografie, responsabilii de catedră şi învăţătorii coordonează utilizarea materialelor didactice aflate în dotarea şcolii;

– Ţine evidenţa activităţii colectivului metodic.

3. În afara şcolii cadrele didactice vor participa la următoarele forme de perfecţionare:

a) activităţi la nivelul cercurilor pedagogice;

b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;

c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;

d) forme de perfecţionare prin corespondenţă (IDD);

e) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;

f) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice, sau pentru obţinerea gradelor didactice şi definitivării în învăţământ, în conformitate cu legea;

g) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere;

h) cursuri postuniversitare;

i) doctorat;

j) program de perfecţionare, o dată la 5 ani sau la schimbarea programelor şi a manualelor şcolare sau la propunerea Consiliului de administraţie.

Cap.III – Organizarea serviciului pe şcoală;

1. Organizarea serviciului se face în zilele când elevii sunt în activitate pe baza planificării întocmite de colectivul cu asemenea responsabilitate;

2. Serviciul pe şcoală se organizează:

-între orele 07,45 – 14,00 (învăţători şi profesori);

3. Participarea cadrelor didactice la serviciul pe şcoală se va face indiferent de numărul de ore de curs din ziua respectivă.

4. Repartizarea profesorilor şi învăţătorilor se va face pe etape pentru a asigura o bună coordonare şi supraveghere a elevilor.

5. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:

5.1. Organizează, controlează şi îndrumă activitatea elevilor în perioada de timp afectată;

5.2. Este prezent la şcoală la orele 07,45;

5.3. Verifică cataloagele existente la începutul serviciului şi la sfârşitul acestuia;

5.4. Controlează curăţenia din holuri şi sălile de clasă din sectorul repartizat;

5.5. În timpul pauzelor vor fi prezenţi în mijlocul elevilor asigurând respectarea ordinii şi disciplinei;

5.6. Va părăsi şcoala după ce au plecat toţi elevii şi a asigurat securitatea cataloagelor;

5.7. Asigură intrarea/ieşirea ordonată a elevilor la/de la cursuri, precum şi folosirea de către aceştia a scărilor repartizate lor;

5.8. În cazuri deosebite apelează la serviciile salvării, pompierilor, poliţiei;

5.9. Răspunde pe perioada serviciului de respectarea normelor de protecţie şi P.S.I. în sectorul repartizat;

5.10.După terminarea serviciului de zi întocmeşte un proces verbal în care consemnează evenimentele deosebite şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

Cap. IV. Organizarea activităţii comisiilor şi diverselor colective de lucru

1. Pentru buna desfăşurare a activităţii din unitate, pentru sporirea autonomiei diferitelor sectoare de activitate se organizează, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, următoarele colective de lucru:

1.1.Consiliul profesoral cu atribuţiile nominalizate la articolele 57-59 din Regulament;

1.2. Consiliul de administraţie cu atribuţiile nominalizate la articolele 18-19 din Regulament;

1.3. Comisii metodice pentru clasele P-IV; Comisii de catedră pe arii curriculare şi discipline de studiu cu atribuţii nominalizate la articolele 65-67 din Regulament;

1.4. Consiliul clasei (articolele 60-64 din Regulament);

1.5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

1.6.Alte colective şi comisii de lucru :

COMISII CU CARACTER PERMANENT

COMISIA PENTRU CURRICULUM:

Responsabil: Onescu Daniela

Membrii: Șefii comisiilor metodice

COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ:

Responsabil: Gavrilă Nicoleta

Membrii: Beale Adina

Tigla Alin

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Responsabil: Nagy-Bahuczki Monica

Membrii: Voicău Adina-Felicia

Tudoran Vlad

COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN:

Responssabil: Onescu Daniela

Membrii: Responsabilii comisiilor metodice

Secretar: Petru Marian Andrei

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCIPLINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII:

Responsabil: Nagy-Bahuczki Monica

Membrii: Beale Adina

Bălaj Adriana

Reprezentant părinți: Filimon Cristian

Reprezentant elevi: Vișovan Delia

COMISIA DE PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE:

Responsabil: Nagy-Bahuczki Monica

Membrii: Beale Liliana

Drăghici Delia

Reprezentant părinți: Filimon Cristian

Reprezentant elevi: Vișovan Delia

COMISIA CEAC:

Responsabil: Tudoran Vlad

Membrii: Beale Adina

Petru Marian Andrei

Reprezentant sindicat: Ștefan Ionica

COMISII CU CARACTER TEMPORAR:

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI:

Responsabil: Stoian Ioan

Membrii: Stroescu Petria

Moroz Margarete

COMISIA DE MANUALE:

Responsabil: Stoian Ioan

Membrii: Ștefan Ionica

Urzică Diana

COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ȘCOLARE, MONITORIZARE A FRECVENȚEI ȘI VOTAREA RITMICĂ A ELEVILOR:

Responsabil: Ștefan Ionica

Membrii: Stroescu Petria

Străinescu Carmen

COMISIA DE BURSE ȘI PROGRAME SOCIALE GUVERNAMENTALE:

Responsabil: Țăranu Delia

Membrii: Stoian Ioan

Urzică Diana

COMISIA DE ORIENTARE A CARIEREI:

Responsabil: Iftimie Elena

Membrii: Nagy-Bahuczki Monica

Constantinescu Carmen

COMISIA PENTRU PROGRAMUL GUVERNAMENTAL LAPTELE ȘI CORNUL:

Responsabil: Prodan Cornelia

Membrii: Hanser Ștefan

Hărnuț Florica

COMISIA DE SELECȚIE A OFERTELOR ȘI ACHIZIȚIILOR PUBLICE:

Responsabil: Petru Marian Andrei

Membrii: Prodan Cornelia

Hanser Ștefan

COMISIA DE MOBILITATE:

Responsabil: Bocancea Loredana

Membrii: Urzica Diana

Costaiche Loredana

RESPONSABIL CU SCRIEREA ȘI PĂSTRAREA CONDICII:

Petru Marian Andrei – Școala Gimnazilă nr. 1

Nagy-Bahuczki Monica – Școala Gimnazială nr. 4

RESPONSABIL CU ACTIVITATEA ÎN COLABORARE CU BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ:

Ștefan Ionica

RESPONSABIL CU SERVICIUL PE ȘCOALĂ:

Țoia Giorgeta

Gavrilă Nicoleta

COMISIA PARITARĂ:

Director: Onescu Daniela

Membru C.A.: Nagy-Bahuczki Monica

Reprezentant Sindicat Spiru Haret: Ștefan Ionica

Reprezentant Sindicat PP Neveanu: Beale Adina

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII:

Responsabil: Nagy-Bahuczki Monica

Membrii: Stoian Ioan

Tudoran Vlad

1.7. Fiecare comisie va avea un responsabil, membri şi un inventar de sarcini şi acţiuni specifice, menite să determine îmbunătăţirea activităţii din şcoală;

1.8. Regulamentul de funcţionare a Consiliului de Administraţie

1.8.1.- Consiliul de administraţie este organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile curricular, extracurricular, al programelor de dezvoltare a şcolii, de activitate cu comunitatea locală, politică salarială etc.

1.8.2.- In realizarea componenţei se va respecta art.18 din Regulamentul de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

1.8.3.- In stabilirea competenţelor Consiliului de administraţie se vor respecta conţinutul articolelor 18,19 din Regulament;

1.8.4.- Preşedintele Consiliului de administraţie este directorul şcolii;

1.8.5.- Secretarul Consiliului de administraţie este un cadru didactic desemnat de Consiliul Profesoral;

1.8.6.- Alegerea membrilor Consiliului de administraţie se face în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale;

1.8.7.- Consiliul de administraţie se va întruni ori de câte ori preşedintele socoteşte necesar;

1.8.8.- Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a acţiona pentru transpunerea în practică a sarcinilor ce le revin prin Planul managerial aprobat;

1.8.9.- Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a informa permanent Consiliul cu problemele ivite şi de a acţiona pentru adoptarea de măsuri menite să conducă la îmbunătăţirea activităţii manageriale;

1.8.10.- Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a participa la toate acţiunile organizate la nivelul acestui organism;

1.8.11.- Preşedintele Consiliului de administraţie are dreptul de a propune Consiliului profesoral schimbarea unui membru al Consiliului de administraţie atunci când din motive obiective (pensionări, nerezolvarea sarcinilor, refuzul de a colabora etc.) unul din membri nu-şi mai poate îndeplini atribuţiile;

1.8.12.- Consiliul de administraţie are obligaţia de a ţine cont de recomandările şi observaţiile făcute de reprezentantul organizaţiei sindicale şi de a acţiona pentru respectarea drepturilor ce rezultă din Contractul colectiv de muncă.

II. SARCINILE SI ATRIBUTIILE PERSONALULUI SANITAR

Potrivit instrucţiunilor M.E.N. şi ale M.S., personalului sanitar îi revin următoarele atribuţii:

1. Asigură aplicarea în şcoală a măsurilor curativo-profilactice menite să apere starea de sănătate a elevilor şi propune conducerii şcolii măsurile igienico-sanitare ce trebuie luate;

2. Efectuează triajul epidemiologic în şcoală la începutul anului şcolar şi după fiecare vacanţă;

3. Organizează controlul medical periodic (clinic şi antropometric) pentru elevi şi cadre didactice;

4. Acordă consultaţii curente şi eliberează scutiri medicale, avizează scutirile medicale eliberate de alte foruri medicale;

5. Verifică permanent condiţiile de activitate ale elevilor şi acţionează pentru optimizarea acestora;

6. Intocmeşte dosarul cu acte medicale ale fiecărui elev;

7. Asistă periodic la orele de tehnologie, la cele de educaţie fizică şi sport, fizică şi chimie şi alte activităţi urmărind respectarea normelor de igienă;

8. Acţionează împreună cu colectivul desemnat pentru realizarea educaţiei sanitare pentru îndeplinirea proiectelor propuse în acest domeniu;

9. Ţine lecţii teoretice şi practice (în cadrul acţiunilor de consiliere şi a celor extracurriculare) pe probleme de igienă individuală şi colectivă, igiena efortului intelectual, igiena alimentară etc.;

10. Desfăşoară un susţinut program (lecţii, activităţi extracurriculare, consultaţii individuale şi colective, propagandă vizuală pentru prevenirea şi combaterea fumatului, folosirea drogurilor, apariţiei SIDA etc). In acest sens are obligaţia de a realiza periodic activităţi din domeniul educaţiei sexuale, la clasele a VII-a şi a VIII-a, cu conţinuturi şi elemente aplicative adaptate la particularităţile de vârstă ale elevilor;

11. Instruieşte periodic colectivele sanitare pe clase în probleme de igienă individuală şi colectivă şi de acordare a primului ajutor;

12. Întocmeşte Planul anual de activitate medico-sanitară care, dupa ce va fi aprobat de Consiliul de administraţie va fi inclus în Planul unic managerial;

13. Are obligaţia să informeze periodic conducerea şcolii asupra stării sănătăţii elevilor şi să propună măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu şcolar şi de desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

III. SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, ADMINISTRATIV ŞI DE INGRIJIRE

1.LABORANTUL

1.1. Administrează mijloacele de învăţământ şi materialele didactice pentru ariile curriculare: ştiinţe, istorie-geografie, învăţământ primar;

1.2. Monitorizează folosirea mijloacelor de învăţământ la diciplinele enunţate, ţinând o evidenţă clară a acestora;

1.3. La începutul fiecărei săptămâni fixează împreună cu profesorii necesarul de materiale pentru efectuarea experimentelor şi a lucrărilor practice din săptămâna respectivă;

1.4. Participă efectiv la pregătirea lucrărilor practice şi, unde este cazul, chiar la desfăşurarea lecţiilor;

1.5. In caietul său de lucrări evidenţiază săptămânal lucrările şi materialele folosite;

1.6. Finalizează împreună cu profesorii pe specialităţi necesarul de materiale şi mijloace de învăţământ pentru fiecare an şcolar;

1.7. Are obligaţia de a desfăşura 8 ore de activitate zilnică, fiind subordonat direct conducerii şcolii. Indeplineşte şi alte sarcini evidenţiate în fişa postului.

2.SECRETARUL

2.1. Efectuează înscrierea elevilor verificând actele şi completând registrul de evidenţă şi înscriere a copiilor;

2.2. Intocmeşte lucrările de secretariat privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor, încheierea anului şcolar şi organizarea examenelor de orice fel;

2.3. Gestionează documentele şcolare specifice activităţii: registre matricole, cataloage, situaţii privind evidenţa şi recensământul elevilor etc.;

2.4. Completează foile matricole, certificatele de absolvire, şi ţine evidenţa lor;

2.5. Se îngrijeşte de procurarea documentelor privind legislaţia şcolară. Ordinele M.E.N., hotărârile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare vor fi ordonate şi puse la dispoziţia cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal pentru studiu şi informare;

2.6. Intocmeşte şi trimite în termenele stabilite situaţiile statistice şcolare;

2.7. Intocmeşte, conform regulamentelor în vigoare, documentele privind salarizarea personalului pe baza deciziei de angajare şi de retribuire, a condicii de prezenţă şi a comunicărilor privind reţinerile din salariu (popriri, imputaţii, amenzi, rate, chirii etc.);

2.8. Redactează corespondenţa şcolii şi se îngrijeşte de expedierea ei;

2.9. Răspunde nemijlocit de organizarea şi păstrarea arhivei şcolare în conformitate cu reglementările în vigoare;

2.10. Ia toate măsurile pentru completarea şi păstrarea dosarelor cu acte ale personalului didactic şi al cărţilor de muncă, respectând regimul de completare şi păstrare;

2.11. Completează zilnic condica cu activităţi didactice şi cea de prezenţă a personalului; ia măsuri pentru folosirea şi păstrarea acesteia în bune condiţii;

2.12. Semnalează conducerii şcolii abaterile de la regimul de completare a condicii de prezenţă;

2.13. Intocmeşte actele şi deciziile de angajare şi transferare, eliberare, promovare, sancţionare şi pensionare pentru întregul personal, precum şi alte decizii date de directorul unităţii. Asigură păstrarea registrului de decizii şi comunicarea lor;

2.14. Respectă deciziile directorului privind regimul semnăturilor şi folosirea ştampilei;

2.15. Regimul de activitate este de 8 ore zilnic conform programului fixat de conducerea şcolii;

2.17. El este direct subordonat directorului şcolii.

3. FUNCŢIONARUL ADMINISTRATIV

3.1. Se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea şcolii (clase, laborator, sala sport, atelier etc.) cu utilaje, aparatură, materiale necesare, pe baza propunerilor făcute de factorii responsabili;

3.2. Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile. Propune şi realizează periodic, conform reglementărilor în vigoare, inventarul şcolii, ţine evidenţa lui şi îl raportează centrului de execuţie bugetară;

3.3. Urmăreşte executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă instituţia în problemele administrativ-gospodăreşti hotărâte de directorul şcolii;

3.4. Administrează localul şcolii, verifică permanent stadiul curăţeniei, iluminatului şi al încălzirii propunând măsuri corespunzătoare atunci când este cazul;

3.5. Se îngrijeşte în permanenţă de asigurarea condiţiilor necesare aplicării măsurilor de igienă colectivă, ţinând seama de indicaţiile trasate de cabinetul medical sau organele sanitare;

3.6. Monitorizează permanent activităţile personalului de îngrijire, a paznicilor repartizându-le zilnic printr-un caiet de evidenţă, sarcini concrete şi verificând îndeplinirea lor. Va respecta în acest sens prevederile Contractului colectiv de muncă şi cele din fişa postului referitoare la obligaţiile legale de muncă.

3.7. Impreuna cu cei din subordine asigură paza şi securitatea clădirilor respectând indicaţiile organelor abilitate. Acţionează permanent pentru preîntâmpinarea incendiilor.

3.8. Are calitatea de gestionar de bunuri materiale şi este responsabil principal de bunuri. Repartizează pe bază de subinventar materiale şi bunuri folosite zilnic în diferite sectoare de activitate. Controlează periodic modul în care se păstrează bunurile din subinventar;

3.9. Intocmeşte referate de necesitate privind procurarea şi eliberarea de materiale din magazia şcolii;

3.10. Se îngrijeşte în permanenţă ( verifică şi adoptă măsuri) de păstrarea ordinii şi curăţeniei în şcoală, coridoare şi mai ales grupuri igienico-sanitare;

3.11. Prestează 8 ore de muncă zilnic şi se subordonează nemijlocit directorului şcolii.

BIBLIOTECARUL

1. Gestionează, conform reglementărilor în vigoare, fondul de carte existent;

2. Organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia în cadrul programului stabilit de conducerea şcolii;

3. Se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii respectând normele elaborate de M.E.N.;

4. Organizează colecţiile de publicaţii ale bibliotecii, potrivit normelor biblioteconomice;

5. Pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (fişiere, mape bibliografice, liste bibliografice);

6. Indrumă lectura elevilor şi ajută la folosirea dicţionarelor, enciclopediilor, îndrumătoarelor şi la alegerea materialului necesar pentru lucrări scrise în activitatea cercurilor de elevi, studiu individual;

7. Ţine la zi registrul de mişcare a fondului, inventarul, cataloagele şi caietul de evidenţă a activităţii zilnice; propune scoaterea din uz a cărţilor deteriorate din punct de vedere fizic şi depăşite din punct de vedere ştiinţific în conformitate cu legislaţia în vigoare;

8. Indeplineşte planul de muncă şi dările de seamă ale bibliotecarului;

9. Foloseste împrumutul interbibliotecar pentru a procura cititorilor lucrări pe care biblioteca şcolii nu le posedă;

10. Participă la toate cursurile specifice de formare continuă (calificare, seminarii, instuctaje, consfătuiri, activităţi ale bibliotecarilor, organizate de CCD şi ISJ).

11. Organizează sau participă la organizarea de activităţi specifice: lansarea de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi, prezentări de manuale.

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ELEVILOR

( Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ)

 1. CONSIDERAŢII GENERALE

1. Prezentul regulament este parte componentă a Regulamentului de ordine interioară al şcolii şi a fost întocmit pe baza Legii Invăţământului, Regulamentului de organizare şi alte acte normative ce vizează activitatea elevilor.

2. Işi propune organizarea activităţii elevilor în direcţia respectării legilor, regulamentelor şi normativelor în vigoare şi asigurarea tuturor condiţiilor necesare asumării reformei în învăţământ.

3. Are un caracter obligatoriu pentru toţi elevii şcolii.

4. Conţine următoarele domenii:

Cap.I Exercitarea calităţii de elev

Cap. II Drepturile elevilor

Cap.III Responsabilităţile elevilor. Recompense. Sancţiuni.

Cap. IV Codul comportamental al elevului

Cap. V Regulamentul Consiliului consultativ al elevilor.

Cap. 1. Exercitarea calităţii de elev. Încetarea exercitării acestei calităţi

Se va urmări respectarea conţinutul articolelor 96-105 din Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Din conţinutul acestor articole se vor reţine:

1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul fiecărei şcoli;

2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice care consemnează în catalog absenţele;

3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

4. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

– adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de familie;

– adeverinţă sau certificat medical, eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

– cererea scrisă a părinţilor/tutorelui pentru situaţii familiale deosebite ( fără a depăşi 20 de ore de curs pe semestru) aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

Motivarea absenţelor se face de către învăţători şi diriginţi în ziua prezentării actelor justificative sau după consultarea părinţilor (susţinătorilor legali), dar nu mai târziu de 7 zile de la revenirea elevului la școală. La un numar de peste 14 zile consecutive de absentare fara motivare, invatatorul sau dirigintele instiinteaza parintele/tutorele legal al elevului(prin telefon, SMS, email sau scrisoare oficiala).

5. Elevii de la învăţământul de zi cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea şcolii; scutirea se acordă la cerere, de directorul unităţii, pe baza actelor doveditoare.

6. Notele sau calificativele acordate se comunică elevilor şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare (catalog, carnet de note, caiete de înregistrare a calificativelor, fişa de observaţie şi apreciere) conform metodologiei elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare.

7. La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele convoacă Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcţie de comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la purtare mai mici de 7 (Suficient în învăţământul primar) se discută şi se aprobă atât de acest consiliu cât şi de director; decizia şi motivarea fiecărei note mai mici de 7 (Suficient pentru învăţământul primar) sunt aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral de către învăţător/diriginte prin raport scris.

8. Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 (Insuficient pentru învăţământul primar) la unul sau două obiecte de studiu;

9. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare obiect din planul de învăţământ cel puţin media anuală 5 iar la purtare, media anuală 6 (Suficient la învăţământul primar).

10. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective;

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister;

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilorsau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.

– Încheierea situaţiei şcolare a elevilor se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

11. Sunt declarati repetenţi:

a) elevii care au obţinut la purtare medii anuale sub 5,00 (“insuficient” în învăţământul primar) la mai mult de două obiecte de învăţământ;

b) elevii care au obtinut la purtare media anuala sub 6,00 (insuficient” în învăţământul primar), indiferent de mediile obţinute la obiectele de studiu;

c) elevii corigenţi sau amânaţi care nu se prezintă sau nu promovează examenele de corigenţă.

În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clase I, se găsesc în situaţia de repetenţie, vor rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică.

12. La examenul de corigenţă sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin, la fiecare obiect, cel puţin media 5,00 (suficient pentru ciclul primar).

13. După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.

Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.

În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.

14. Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează la încheierea studiilor din învăţământul general obligatoriu sau la absolvirea liceului sau a şcolii profesionale.

Cap. II. Drepturile elevilor

15. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

16. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care o vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi

competenţelor lor, făcând din timp opţiunea din oferta cuprinsă în curriculum-ul la

decizia şcolii.

17. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit.

18. Elevii pot beneficia de bursă, credite pentru studiu acordate de bănci. Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin rezultate foarte bune la învăţătura sau la activităţi artistice sau sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

19. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune şcoala noastră.

20. Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoala noastră precum şi la cele care se desfăşoară în cluburile copiilor.

21. În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă medicală gratuită. Au dreptul la bilete (spectacole, manifestări sportive, transport în comun) cu preţuri reduse.

22. Elevii din învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manuale şcolare.

23. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

24. Elevii din învăţământul preuniversitar beneficiază de libertatea de informare şi de exprimare.

25. La nivelul şcolii noastre se constituie Consiliul Elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor de la fiecare clasă şi funcţionează în baza unui regulament propriu.

26. Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură, sau celor cu probleme sociale dificile, li se pot acorda burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare.

27. Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pot promova doi ani într-unul, conform metodologiei elaborate de M.E.N.

Cap. III. Responsabilităţile elevilor

28. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara ei; trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnică a securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului.

29. Să aibă o îmbrăcăminte curată, o ţinută îngrijită, să păstreze curăţenia în şcoală şi să respecte regulile de igienă.

30. Este interzis elevilor!

a) să distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note);

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;

c) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării;

d) să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau droguri;

e) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj sau comportament;

f) se interzice elevilor să umble la instalaţia electrică.

31. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor/calificativelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătura cu situaţia şcolară.

32. Elevii din învăţământul obligatoriu trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de difuzare a manualelor.

33. Elevii au obligaţia să salute respectuos cadrele didactice şi personalul şcolii, să fie modeşti şi cuviincioşi;

34. Sunt obligaţi să adopte un comportament caracterizat prin respect reciproc faţă de de colege (colegi), faţă de colegii care aparţin altor etnii (minorităţi);

35. Elevii care nu vor respecta prezentul regulament vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile Statutului elevului (art. 16-29);

36. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătura şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţierea în faţa colegilor de clasă;

b) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală şi a Consiliului profesoral;

c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;

d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

e) acordarea de burse de merit, alte recompense materiale acordate de agenţi economici sau sponsori;

f) premii, diplome, medalii, insigne;

g) premiul de onoare al şcolii;

37. În conformitate cu Legea Învăţământului, şcoala noastră va sprijini elevii care vor participa la olimpiadele naţionale şi internaţionale prin activităţi de pregătire organizate de profesorii şcolii.

Sancţiuni:

38. Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare, prezentului Regulament de ordine interioară, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor cu:

a) observaţia individuală;

b) mustrarea scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

d) mutarea temporară sau definitivă, la o clasă paralelă.

39. Elevii vinovati de deterioarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. In cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).

Cap. IV.- Codul comportamental al elevilor

Pentru buna desfăşurare a procesului de instrucţie şi educaţie în Şcoala Gimnaziala Nr. 1, elevii au următoarele îndatoriri:

I . – ÎNCEPEREA CURSURILOR

1. Intrarea elevilor în curtea şcolii este permisă numai cu 15 minute înainte de începerea cursurilor, iar in clasa cu 10 minute înainte de intrarea profesorului şi învăţătorului, în perfectă ordine şi sub directa îndrumarea a învăţătorului sau profesorului de serviciu

2. După intrarea învăţătorului sau a profesorului în clasă, elevii nu mai au acces la lecţie, decât cu aprobarea expresă a cadrului didactic respectiv.

3. Elevii au voie să intre în şcoală doar prin uşa din faţă.

4. Elevii nu au voie să vină la şcoală cu temele neefectuate sau să le copieze de la colegii lor în timpul recreaţiilor.

5. Elevii vor intra în curtea şcolii şi în şcoală numai pe partea rezervată in acest sens elevilor, stationarea in fata scolii fiind interzisă.

II. – ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS

1. Elevii trebuie să-şi însuşească temeinic cunoştinţele predate fiind atenţi, disciplinaţi, să ia notiţe de calitate după explicaţiile învăţătorului sau profesorului.

2. Să ocupe locul în bancă, aşteptând în linişte învăţătorul sau profesorul. La intrarea în clasă a profesorului, elevii se vor ridica în picioare şi se vor aşeza numai cu încuviinţarea cadrului didactic respectiv. La sfârşitul orei, se vor ridica, de asemenea, în picioare şi vor părăsi clasa în ordine, după ieşirea învăţătorului (profesorului).

3. În timpul orelor, vor urmări cu atenţie desfăşurarea lecţiilor, vor răspunde numai când sunt întrebaţi.

4. Suflatul sau copiatul sunt considerate grave abateri şi se pedepsesc ca atare, conform regulamentului cu nota 1 .

5. Să păstreze în bună stare avutul şcolii, să păstreze curăţenia şi ordinea în clasă şi în şcoală, în curte şi în parcul şcolii. Orice stricăciuni vor fi suportate de părinţii elevilor care au produs pagube, iar elevii vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului de funcţionare a şcolilor din învăţământul preuniversitar.

III. – IN RECREAŢIE:

1. Să iasă în ordine din clasă şi să-şi petreacă timpul destinat recreaţiilor în aer liber, în curtea şi în parcul şcolii, fără manifestări dăunătoare lor şi colegilor lor.

2. Este interzisă ieşirea în stradă şi jocul cu mingea pe terenul sportiv, în afara orelor de educaţie fizică.

3. Petrecerea recreaţiilor în holuri şi pe coridoare este permisă când afară este timp nefavorabil.

4. Circulatia elevilor pe holuri, coridoare şi scări se face în mod civilizat numai pe partea dreaptă, atât la intrare cât şi la ieşire.

5. Nu este permis elevilor să stea pe pervazurile ferestrelor şi să folosească balustradele ca loc de joacă;

6. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice sunt cu desăvârşire interzise, atât în şcoală cât şi în afara şcolii.

7. Resturile de alimente consumate în timpul recreaţiilor şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile existente în acest scop în fiecare clasă şi în curte.

8. Elevii sunt obligaţi ca în timpul recreaţiilor să nu alerge pe coridoare şi scări, să nu ţipe, să nu se îmbrâncească şi să intre în clasă la primul semnal al soneriei, iar la al doilea semnal să se găsească în bănci, aşteptând în linişte intrarea profesorului.

IV. – TERMINAREA CURSURILOR

1. Înainte de părăsirea clasei elevii sunt obligaţi să lase clasa în perfectă stare de curăţenie şi ordine.

2. Elevii vor părăsi clasa în linişte, fără să alerge, să se bată, să ţipe şi să trântească uşile.

3. Părăsirea şcolii se face imediat după terminarea ultimei ore de curs pentru a nu împiedica începerea activităţii schimbului următor şi a da posibilitatea personalului de îngrijire să facă aerisirea şi curăţenia claselor.

 1. – PURTAREA ÎN AFARA ŞCOLII

1. Elevii sunt datori să aibă o purtare cuviincioasă pe stradă şi în orice loc s-ar găsi.

2. Salutul este obligatoriu; băieţii vor saluta prin descoperirea capului;

3. Este oprită frecventarea spectacolelor nepermise vârstei.

4. Elevii sunt datori să vorbească frumos, să se poarte politicos cu cei mai în vârstă decât ei şi chiar şi cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrânilor, bolnavilor şi invalizilor.

5. Să respecte regimul zilnic de muncă stabilit de şcoală, pregătindu-se temeinic pentru lecţii.

6. Să aibă o atitudine corectă în vizite, plimbări, în cadrul activităţilor practice din şcoală şi din afara ei.

VI. – ALTE ÎNDATORIRI:

1. Elevii au datoria să respecte onoarea clasei şi a şcolii din care fac parte, să ţină la demnitatea de elev.

2. Toţi elevii, de la cei mici până la cei mari, se vor respecta şi stima reciproc. Trebuie să ia parte activă la viaţa colectivului clasei din care fac parte şi să-i combată pe cei care nu se supun îndatoririlor de elev şi încalcă disciplina şcolară.

STANDARDE DE COMPORTAMENT PENTRU ELEVI IN TIMPUL PROGRAMULUI ŞCOLAR

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziala Nr. 1 a elaborat şi aprobat următorul Cod de comportament al elevilor.Va rugăm să citiţi cu atenţie, să discutaţi cu copilul dumneavoastră şi să semnaţi pentru luare la cunoştinţă. Vă mulţumim pentru sprijin. Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 au următoarele obligaţii:

1. Să respecte legile ţării, regulamentul şcolar şi Regulamentul de ordine interioară.

Sanctiuni:

 • Observaţia individuală;

*Inştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;

*Sesizarea organelor de justiţie în cazul abaterilor deosebit de grave.

2. Să aibă o comportare civilizată atât în şcoală, cât şi în afara ei.

Sancţiuni:

*Mustrarea scrisă cu avizarea părinţilor;

*Mutarea disciplinară temporară sau definitivă la altă clasă paralelă.

3. Să aibă o ţinută vestimentară decentă, fără bijuterii şi alte însemne.

Sancţiuni:

*Observaţia individuală;

*Invitarea părinţilor la şcoală pentru a-l observa direct;

*Mustrarea scrisă cu sesizarea familiei.

4. Să frecventeze zilnic toate orele şi să nu intre în clasă după profesor.

Sancţiuni:

*La o întârziere, avertizare elevilor;

*La 5 întârzieri, dirigintele anunţă părinţii;

*La 10 absenţe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nemotivate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, se scade un punct la purtare;

*La 40 absenţe nemotivate, dirigintele înştiinţează părinţii în scris.

5. Să nu distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev etc.)

Sancţiuni:

*Invitarea părinţilor la şcoală pentru a se analiza gravitatea faptei;

*Scăderea notei la purtare sub 6;

6. Să nu deterioreze bunurile din baza materială a şcolii

Sancţiuni:

*Repararea sau înlocuirea tuturor obiectelor deteriorate;

*In cazul în care vinovatul nu se descoperă, recuperarea pagubei se face prin contribuţia colectivă a elevilor clasei;

7. Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe culoare şi în curtea şcolii

Sancţiuni:

*Pentru aducerea şi spargerea seminţelor în incinta şcolii – Mustrarea scrisa;

*Aruncarea hârtiilor şi altor resturi alimentare – Mustrarea scrisa;

*Pentru recidivă, scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

8. Să nu foloseasca limbaj sau gesturi vulgare în raporturile cu profesorii, personalul administrativ sau cu ceilalţi elevi ai şcolii.

Sancţiuni:

*Pentru vorbit în oră, mustrarea individuala;

*Pentru vorbit şi deranjarea elevilor, mustrarea scrisa;

*Pentru nerespectarea profesorilor şi a personalului administrativ, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte;

*Pentru dezordine şi conflicte în ore şi în pauze, mustrarea scrisa, pentru recidivă, scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte.

9. Să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri.

Sancţiuni:

*Pentru fumat în incinta şcolii, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte;

*Pentru consumul de băuturi alcoolice, invitarea părinţilor la şcoală pentru a se analiza gravitatea faptei;

*Pentru consumul de droguri, anunţarea părinţilor şi a organelor competente;

10. Să nu aducă în şcoală persoane străine în vederea „reglării anumitor conturi” şi care, prin atitudinea lor, să produca dezordini, conflicte sau stricăciuni.

Sancţiuni:

*Mustrarea individuala;

*Anunţarea în scris a părinţilor;

*Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

11. Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.

Sancţiuni:

*Confiscarea materialelor;

*Comunicarea în scris părinţilor;

*In caz de recidivă, scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

12. Să utilizeze cu grija manualele şcolare primite şi alte cărţi împrumutate de la bibliotecă.

Sancţiuni:

*Observaţia individuală;

*Pentru pierderea manualului, plata preţului integral sau inlocuirea cu unul nou;

*Pentru pierderea cărţilor de la bibliotecă, plata preţului integral sau inlocuirea cu unul nou.

13. Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, calificativelor, precum şi părinţilor pentru informare.

Sancţiuni:

*Neprezentarea carnetului, mustrarea individuala;

*Pentru recidivă, mustrare scrisă;

*Modificări în carnet – 2 puncte scăzute la purtare;

14. Să cunoască şi să respecte regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţia mediului.

15. în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Sancţiuni:

*Mustrarea individuala;

*Pentru recidivă, mustrare scrisă;

*Daca se repeta abaterea, scăderea notei la purtare.

Stimaţi părinţi,

Eficienţa activităţii educative este legată şi de implicarea dv.

 • Continuaţi acasă eforturile noastre în educarea elevilor !

 • Ţineţi o strânsă legătură cu şcoala prin convorbiri cu învăţătorii, profesorii şi diriginţii, participare la şedinţele pe clasă şi pe şcoală, telefon şi corespondenţă !

 • Faceţi din şcoală prietenul şi colaboratorul dvs. de încredere !

Invăţător/Driginte Director

Am luat la cunoştinţă şi îmi asum responsabilitatea pentru respectarea standardelor de comportament care mi-au fost înmânate. Mă oblig să le respect şi mă supun eventualelor sancţiuni primite de fiul meu/fiica mea.

Părinte…………… Elev/a………………..

REGULAMENTUL CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR ŞI COMITETELOR DE PĂRINŢI

( Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ)

1. Comitetele de părinţi de la nivelul claselor se aleg anual, în primele 30 zile de la începerea anului şcolar, în adunările generale ale părinţilor. Adunările generale se convoacă de către diriginte.

2. Directorul şcolii convoacă Adunarea generală a Comitetelor de părinţi de la nivelul claselor. In Adunarea generală se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din preşedinte si alti doi membri.

3. Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie.

4. Activitatea Consiliului reprezentativ al părintilor se consemnează într-un registru special.

5. Comitetul de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:

a) să sprijine conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, atât pentru activităţi curriculare cât şi extracurriculare;

b) să sprijine învăţătorii, diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei;

c) să sprijine conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

d) să sprijine învăţătorii, diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor pedagogice cu părinţii în probleme privind educarea elevilor;

e) să conlucreze cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din şcoală, care au nevoie de ocrotire;

f) să sprijine clasa şi şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

g) să se implice în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din şcoală;

h) să atragă persoane juridice sau fizice, care, prin contribuţii financiare sau materiale susţin programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale din şcoală;

i) să cunoască documentele reformei; diriginţii, învăţătorii, prin şedinţe cu părinţii, să informeze părinţii despre Planul-cadru pentru învăţământul obligatoriu, Programele şcolare, Ghidurile de evaluare, Descriptorii de performanţă. Aceştia să cunoască curriculum-ul nucleu, curriculum-ul la decizia şcolii: extins, aprofundat şi opţional.

6. Să cunoască oferta şcolii pentru anul școlar următor . Elevii şi părinţii din fiecare clasă, pe baza consultării listelor cu opţiunile vor prezenta în scris opţiunile lor.

7. Să cunoască măsurile luate pentru descongestionarea programelor şcolare şi a programului de lucru al elevilor. Să cunoască structura anului şcolar.

8. Activitatea financiară a comitetelor de părinţi este reglementată de regulamentul propriu de funcţionare, confom dispoziţiilor financiar-contabile în vigoare.

9. Comitetul de părinţi la nivel de clasă şi Consiliul reprezentativ al părinţilor vor realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu şcoala, a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate.

10. Veniturile realizate se utilizează conform hotărârii Comitetului de părinţi, pentru:

a) acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de studiu, sportive sau artistice sau celor care au avut o atitudine civică deosebită;

b) organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru elevii cu rezultate de excepţie la învăţătura, activităţi sportive sau artistice sau pentru cei ce provin din familii cu venituri modeste şi au o situaţie bună la învăţătură;

c) sprijinirea financiară a altor activităţi extracurriculare;

d) modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi didactice a unităţii de învăţământ;

e) acordarea de sprijin material copiilor care provin din familii cu situaţie financiară precară;

f) alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţi curriculare, educative etc.

11. Fondurile realizate de Comitetele de părinţi şi de Consiliul reprezentativ al părinţilor vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine cont de următoarele:

a) sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net, proces-verbal semnat de preşedintele, secretarul şi casierul Comitetului de părinţi sau Consiliului reprezentativ;

b) evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă. In acest scop se utilizează: registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanţa fiscală, actele justificative pentru cheltuielile efectuate;

c) circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul Comitetului de părinţi sau Consiliului reprezentativ;

d) plăţile se fac cu aprobarea biroului Comitetului de părinti sau consiliului şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe şi altele, potrivit normelor fiscale;

e) obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile Comitetelor de părinţi sau obţinute prin donaţii se predau unităţilor de învăţământ pe bază de proces-verbal, în care se vor menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în evidenţele şcolii, potrivit reglementărilor în vigoare;

f) fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin unităţi CEC sau bancare, cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă;

12. Comitetul de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală a părinţilor, la începutul fiecărui an şcolar; Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii financiare în Adunarea generală a Comitetelor de părinţi, la începutul fiecărui an şcolar;

13. Comitetele de părinţi se pot constitui în asociaţii cu personalitate juridică;

14. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în baza acestui regulament, parte componentă a Regulamentului de ordine interioară;

15. Directorul şcolii are obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii comitetelor de părinţi.

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din: 11.10.2018

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *